Praktisch

Globaal medisch dossier (GMD)

Het beheer van al uw medische gegevens door een artsenpraktijk draagt bij aan een
betere zorgkwaliteit. Sluit daarom een GMD af bij uw huisarts. Patiënten met een GMD
krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het
supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.

Een GMD afsluiten is kosteloos. U hebt recht van inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen om het door te geven aan een andere huisarts.

Derdebetalersregeling

Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen of werklozen betalen minder remgeld. Voor deze mensen en voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wil deze praktijk laagdrempelig zijn. Daarom is deze praktijk steeds bereid de
derdebetalersregeling toe te passen. Dat houdt in dat de patiënt enkel het remgeld betaalt.

Tarieven

In deze praktijk gelden de tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen de artsen en de
ziekenfondsen, de zogenaamde conventie. Het grootste deel van dit bedrag wordt door uw
ziekenfonds terugbetaald wanneer u het “getuigschrift voor verstrekte hulp” binnenbrengt. Het stukje dat u zelf betaalt heet “remgeld”.
Hoeveel remgeld u betaalt hangt af van uw persoonlijke situatie en varieert tussen 1 en 6 euro. Vanaf 18u geldt een verhoogd avondtarief; u betaalt dan een supplement dat door het
ziekenfonds volledig wordt terugbetaald (onder voorwaarde dat u bij deze praktijk een GMD heeft).

Voorlopig kan u enkel cash of met de bancontact app betalen.

Algemene privacyverklaring

Huisartsenpraktijk De Valk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Huisartsenpraktijk De Valk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.